tomaszwyka

@michalczekanski @SamsungPolska to nie live relacja :)

@michalczekanski @SamsungPolska to nie live relacja :)from Twitter https://twitter.com/tomasz

May 15, 2018 at 10:22PM